ZÁRUČNÉ PODMIENKY A POSTUP PRI REKLAMÁCII


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi AB MEDION, s. r. o. – Veselé rybičky (predávajúci) a zákazníkom (kupujúcim).

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri občianskych reklamáciách sa riadia Občianskym zákonníkom a doba reklamácie je tu rovnako špecifikovaná.

Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok zakúpením tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pri tovare na ktorý je poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V zmysle čl.III Reklamačného poriadku/paragraf 599 Obč.zákonníka/ musí zákazník uplatniť reklamáciu tovaru bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa vady. V prípade, ak tak neurobí, nie je možné posúdiť oprávnenosť reklamácie ani mechanizmus závady, prípadne zabezpečiť jej odstránenie opravou.

PREVZATIE VADNÉHO TOVARU

Miesto reklamácie:  Miestom reklamácie je adresa firmy AB MEDION, s. r. o, Zákvašov 1489/1, 017 07 Považská Bystrica. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša kupujúci. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí kupujúci a späť ku kupujúcemu ich hradí naša firma.

Potrebné dokumenty: V prípade zákazníckej reklamácie záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru spolu s dokladom o zaplatení.

VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené:

  • mechanickým poškodením,
  • nesprávnym používaním a údržbou,
  • nedodržaním pracích znakov,
  • neúmerným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom,
  • na prirodzené opotrebenie materiálu a tovaru,
  • nevhodne zvolenou veľkosťou.

Tovar, ktorý je ponúkaný ako poškodený, prípadne používaný a zákazník ho aj kupuje s týmto vedomím a je informovaný o závadnosti tovaru nie je možné ďalej reklamovať.

 

ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri každom sortimente tovaru, ktorý si u nás zakúpite musíte dodržiavať špecifické spôsoby použitia a hlavne údržby jednotlivých druhov tovaru.  Je potrebné dodržiavať pokyny použitia, údržby, prania a čistenia a pridržiavať sa pokynov, ktoré sú pri každom výrobku špecifické.