VRÁTENIE TOVARU – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

Predávajúci: AB MEDION, s. r. o. IČO: 52703240, sídlom Zákvašov 1489/1, 017 07 Považská Bystrica

 

Spotrebiteľ: je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

 

  1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou tohto poučenia. Vyplnený formulár priložte do balíka spolu s tovarom, ktorý nám vraciate. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

  1. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená platbou na účet, ktorý ste uviedli na formulári na odstúpenie od kúpnej zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

  1. Spôsob vrátenia tovaru

Tovar zašlite na adresu: AB MEDION, s. r. o., Zákvašov 1489/1, 017 07 Považská Bystrica. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

  1. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Pri doručení kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (príp. poškodenie balíka). Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prepravca Slovenská pošta: Pokiaľ poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie/úbytok tovaru, až po odchode prepravcu, reklamáciu uplatnite najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní, na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Budete potrebovať kompletné balenie zásielky, faktúru k tovaru a OP. Pracovník pošty s Vami spíše zápis o škode a protokol o uplatnení nároku na náhradu škody. Následne oznámte podrobnosti pomocou nášho webového kontaktného formulára Napíšte Nám (uveďte číslo nákupného dokladu, čo konkrétne nie je v poriadku a taktiež kontakt priamo na seba)

 

  1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

>> Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy (pdf)

 

Tieto pravidla ohľadom vrátenia tovaru sa nevzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom služby „Produkt u Vás doma“, nakoľko v  tomto prípade nejde o klasický nákup cez o eshop, ale o formu predaja, kedy spotrebiteľ má možnosť vyskúšania kupované tovaru.