OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi spoločnosťou AB MEDION, s. r. o. – Veselé rybičky. (predajca) a  obchodným partnerom (kupujúci).
Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru u predajcu a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

  1. KONTAKTNÁ ADRESA

Maloobchod:
AB MEDION, s. r. o.
Zákvašov 1489/1
017 07 Považská Bystrica
Mobil: +421905 922 327
Web: www.veselerybicky.sk
Email: andrea@veselerybicky.sk

  1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávku možno doručiť výhradne elektrickou formou prostredníctvom webu www.veselerybicky.sk v časi Eshop.

 

  1. POVINNOSTI A PRÁVA PREDAJCU

Predajca  má povinnosť  vybaviť  objednávku a odoslať  objednaný tovar  na adresu uvedenú v  objednávke do ôsmich pracovných dní od prijatia objednávky, ak ide o objednávku, v ktorej si kupujúci zvolil možnosť dodania tovaru na adresu. Ak nebude možné tovar v tomto termíne odoslať, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú  v objednávke.

Ak ide o objednávku, v ktorej si kupujúci zvolil spôsob dodania tovaru osobne domov, je predávajúci povinný túto objednávku doručiť do 48 hodín od prijatia objednávky.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť  vybavenie objednávky, pokiaľ sú  kupujúceho údaje neúplné, alebo vzbudzuje pochybnosť o skutočnom úmysle kupujúceho objednať tovar. O tomto odmietnutí  zašle informáciu na e-mailovou adresu kupujúceho.

Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru, predajca vráti sumu zaplatenú kupujúcim za vrátený tovar do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu. Predajca vracia čiastku za poštovné respektíve iné poplatky súvisiace s dodaním a prepravou tovaru ku kupujúcemu.

Predajca sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho žiadnym tretím osobám.

  1. POVINNOSTI A PRÁVA KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje odobrať  objednaný a zaslaný  tovar  a zaplatiť celkovú  sumu za objednaný tovar  a prípadné ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierkový poplatok, poistné a iné), ktoré sú  uvedené na faktúre.

Kupujúci v objednávke uvedie správne a pravdivé  údaje potrebné  k  jej vybaveniu.

  1. ODBER, PREPRAVA A POISTENIE TOVARU

Preprava tovaru: Tovar, ktorý je objednaná formou dobierkového listu alebo balíku, bude doručená prostredníctvom Slovenskej Pošty. Tovar Vám bude doručený na adresu, avšak v prípade objemnej zásielky, bude zásielka uložená na najbližšej pošte.

Kontrola zásielky: Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť, alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí spísať záznam o poškodení zásielky.

Cena za prepravu: Cena je individuálna a účtuje sa ako samostatná položka vo faktúre . Jej výška je závislá od miesta doručenia, objemu a spôsobu zasielania.

Poistenie tovaru: Pri posielaní tovaru je každá zásielka automaticky poistená do výšky ceny objednávky.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.veselerybicky.sk